CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Samen werken aan water

Van kleins af aan loop ik rond aan de boorden van De Keersop, bij ons thuis de rivier. In werkelijkheid een smalle beek met een natuurlijke ligging die altijd vrijelijk heeft kunnen stromen. De zeldzame beekprik was op veel plekken in Nederland verdwenen, maar heeft zich in de Keersop altijd kunnen handhaven. Dergelijke beekdallandschappen waarin natuur en landbouw fantastisch samen gaan fascineren mij. Daar geniet ik van als ik aan het werk ben tussen onze koeien of een wandeling maak.

In 2016 stonden de landerijen in het voorjaar blank. In de zomers was het afgelopen jaren vaak erg droog, met nadelige gevolgen voor zowel natuur als landbouw. Goed waterbeheer is steeds belangrijker door de extremere weersomstandigheden die we de afgelopen jaren mee maken. Beregening van gewassen is nodig bij droogte. Water vasthouden in nattere periodes eveneens om noodzaak beregening te beperken en natuurwaarden te behouden en versterken. Het CDA vindt dat waterschap De Dommel, natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven en de boeren in een gebied, met respect voor elkaars belangen, samenwerken om zo gezamenlijk het optimale resultaat te bereiken met oog voor ieders doelen. Samenwerken loont! Door samenwerking en goed overleg bestaat er begrip voor elkaars situatie en dat versterkt het resultaat. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt in het zeer diverse landschap van ‘donken’ (droog en hoger) en natte gebieden (‘broeken’) in waterschap De Dommel.

Ook in de bebouwde omgeving kijkt waterschap De Dommel nadrukkelijk mee. Water is voor het CDA een leidend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodat wateroverlast voorkomen wordt. Daarnaast is het van belang water ook in de bebouwde omgeving zoveel mogelijk in de bodem te laten zakken. Samen met het waterschap zetten we als gemeente Bergeijk hierop in door afkoppelen te stimuleren. Positief voor de grondwaterstand, bovendien nemen de kosten voor zuivering van ons rioolwater af. Want ook die belangrijke taak ligt bij het waterschap. Een kostenpost waarvoor we allemaal samen betalen. Het CDA staat voor een efficiënte inzet van de middelen, zodat belastingen niet onnodig oplopen.

Water heeft voor mij van kleins af aan een plek gehad. Met de uitdagingen die op ons af komen houd ik me hier in de toekomst graag nog nadrukkelijker mee bezig. Keuzes die door het waterschap gemaakt worden, hebben direct invloed voor inwoners en ondernemers in Bergeijk. Ik vindt het dan ook belangrijk mee te praten over de koers die daar bepaald wordt. Daarom sta ik op de lijst van waterschap De Dommel voor het CDA. Met uw stem wil ik samen met de andere kandidaten werken aan water, zodat de kerntaak van het waterschap, zorgen voor voldoende, veilig en schoon water, optimaal wordt uitgevoerd.

Ben Groenen, CDA Waterschap De Dommel

Scroll naar boven