CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Samen bouwen we verder

Deze nieuwe raadsperiode zet CDA Bergeijk graag de koers voort die we afgelopen jaren gevaren hebben. Afgelopen raadsvergadering presenteerde we samen met de VVD het nieuwe coalitieakkoord “ Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk”. Aan de hand van het coalitieakkoord zetten we de stabiele koers van de afgelopen jaren voort.

De leefbaarheid in onze mooie gemeente met al haar kernen is voor ons als CDA Bergeijk het belangrijkste inhoudelijke uitgangspunt. Goede voorzieningen, voldoende (dus meer) passende woningen, veiligheid, behoud van basisscholen in alle kernen, levendige verenigingen en een gemeenschapshuis in iedere kern zijn daarbij voor ons essentieel. Dit doen we samen, met veel ruimte voor eigen initiatief. Samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties gaan we voor levendige kernen met sport en cultuur, onderwijs en zorg voor jong en oud. Samen met ondernemers en inwoners werken we aan een toekomstbestendige, veilige en aantrekkelijke woon- en werkomgeving waar iedereen mee kan doen. Samen bouwen we verder, daar staat CDA Bergeijk de komende 4 jaar voor.

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook voldoende uitdagingen zijn, niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat het zo goed gaat. Uitdagingen ook die regionaal, landelijk en globaal urgent zijn, zoals het veranderende klimaat en de actuele stikstofplannen, hebben hun weerslag op de Bergeijkse samenleving. Dit vergt investering en een stabiele koers. Samen bouwen we verder in en aan de gemeente Bergeijk. Dit omdat wij het besef hebben dat we actief moeten blijven werken aan een mooie gemeente die nooit af is.

Afgelopen raadsvergadering werd ook de Perspectievennota besproken, hierin staat de (investerings)plannen voor het komend jaar beschreven. Enkele voor CDA Bergeijk belangrijke punten die we ook in de Perspectievennota terug (willen) zien zijn:

· Bouwen aan passend wonen; We willen er op de eerste plaats zorg voor dragen voor voldoende passende woonruimte voor onze inwoners. Dat betekend volop inzetten op bouwen voor starters, senioren en de sociale huur sector. Daarnaast willen we helder krijgen op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat woningen in Bergeijk ook bij Bergeijkse inwoners terecht komen, zeker als het om starters gaan. Mogelijk kan de zelfbewoningsplicht hier o.a. een rol in spelen.

· Bouwen aan toekomstbestendige omgeving; We blijven investeren in onze bestaande fietspaden en leggen nieuwe fietspaden aan voor een betere en veilige verbinding. Door diverse maatregelen zoals de herinrichting van wegen en sturen van het verkeer naar de gewenste routes willen we de verkeersveiligheid verder vergroten. Ook verkeersveilige dorpscentra hebben onze aandacht.

Om een toekomstbestendige omgeving te creëren moeten we ook oog hebben voor duurzaamheid: dat betekend dat we inzetten op het stimuleren van onze inwoners en ondernemers om duurzaamheidsmaatregelen zoals o.a. isoleren van de woning toe te passen. Maar ook zullen we onze buitenruimte moeten inrichten op de toenemende weersextremen waardoor er minder wateroverlast is in de straten en we het water beter vast weten te houden op andere plekken voor periodes van droogte.

· Bouwen aan ondernemen; Bergeijk is een ondernemende gemeente. Dit willen we graag zo houden. De (maak)industrie en de detailhandel in onze kernen moeten zich kunnen ontwikkelen, afgestemd op regionale en landelijke ontwikkelingen. De samenwerking in de Kempen en de regio is daarbij belangrijk om de gewenste ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, we investeren daar graag in. In het buitengebied zijn ondernemers in zowel de agrarische als recreatieve sector voor CDA Bergeijk belangrijke dragers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een gevarieerd en aantrekkelijk buitengebied. Een buitengebied waarin we bossen, beken en boerenland, duurzaam blijven ontwikkelen met oog voor het toekomstperspectief en het verdienmodel van de ondernemers.

· Bouwen aan samen leven; Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan (blijven) doen. Op school, bij de vereniging, bij evenementen en lokale zorginitiatieven, jong en oud voelt zich thuis in Bergeijk. Als meedoen niet vanzelfsprekend is, bieden we dichtbij hulp en ondersteuning. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder onze inwoners en voor inclusiviteit. Hier blijven we ook de komende jaren op inzetten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk is voor jong

en oud, we blijven daarom investeren in onze jongeren-, ouderen-, sport- en cultuur coaches, gemeenschapshuizen, dorpsondersteuners en verenigingen.

Het coalitieakkoord kan gezien worden als handreiking aan de raad en het college waarin de belangrijke accenten voor het beleid de komende jaren staan aangegeven. Tegelijk is het niet in “beton gegoten”. Het akkoord biedt voldoende ruimte om de komende jaren samen aan de slag te gaan en in te spelen op actualiteiten met daarin behoud van de stabiele basis die we als gemeente willen bieden voor onze inwoners.

CDA Bergeijk

Scroll naar boven