CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Rapport Rekenkamercommissie Grondbeleid

Iedere gemeente, dus ook de gemeente Bergeijk, heeft ter ondersteuning van de controlerende taak een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie kiest uit door de gemeenteraad aangedragen onderwerpen jaarlijks één of twee onderwerpen waarnaar zij onderzoek doet. Afgelopen najaar heeft de rekenkamer het grondbeleid van de gemeente Bergeijk over de laatste twaalf jaar geëvalueerd. In het gemeentelijk grondbeleid maken gemeenten keuzes om al dan niet zelf gronden te kopen. Dit is een middel om doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen te realiseren. De onderzoeksvraag van de rekenkamercommissie was: Hoe doelmatig en doeltreffend is het grondbeleid van de gemeente Bergeijk geweest i.r.t. de woningbouwbehoefte en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

 

Eind vorig jaar hebben wij kennis mogen nemen van de onderzoeksresultaten. Het korte antwoord op bovenstaande vraag was: “Op grond van de uitgevoerde analyse is de Rekenkamercommissie van mening dat het grondbeleid van de gemeente Bergeijk doelmatig en doeltreffend is geweest in relatie tot de woningbouwbehoefte.”

Deze beantwoording doet ons als CDA Bergeijk heel goed. De afgelopen jaren hebben we het grondbeleid soms moeten bijstellen door veranderingen in vraag en aanbod. We hebben die altijd goed overwogen gedaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de gemeente Bergeijk de afgelopen jaren gebouwd is volgens de ruimte die de provincie ons bood en de doelstellingen die we als Raad vastgesteld hebben. Met name voor de starters, sociale huur en senioren.

 

In de afgelopen twaalf jaar zijn er in de gemeente Bergeijk 880 woningen gebouwd. Hiervan was 58% voor de starters, sociale huur en senioren. Wat nagenoeg voldoet aan onze doelstellingen, namelijk 60% bouwen voor de betreffende doelgroepen. Ook de komende jaren blijven we vol inzetten om 60% voor doelgroepen te bouwen. CDA Bergeijk wil dat er in de komende tien jaar 1000 woningen gebouwd gaan worden, ongeveer 100 per jaar. Zodat we blijven inzetten op het aanvullen van onze woningvoorraad.

 

Dat we de afgelopen jaren het goede beleid hebben gevoerd, geeft geen garantie voor de toekomst. Daarom nemen we de aanbevelingen die zijn gegeven in het onderzoek van harte over en mee richting de toekomst. Een voorbeeld van een aanbeveling die gegeven is, is dat we door de grotere behoefte aan woningen meer actieve grondpolitiek zouden mogen gaan voeren. Momenteel is er in heel Nederland een tekort aan woningen, ook in Bergeijk. Dit weten we, hier zijn we ons van bewust en vandaar dat we ook in de toekomst ons beleid blijven aanpassen op dat wat er nodig is voor onze inwoners in Bergeijk. We blijven het grondbeleid inzetten als middel om woningen voor de doelgroepen te blijven bouwen.

 

Meer weten over het rapport van de Rekenkamercommissie en de hierin gegeven aanbevelingen of benieuwd naar aankomende bouwprojecten? Neem gerust contact met ons op.

 

CDA Bergeijk

Bjorn Aarts

Scroll naar boven